Klaster Myślenicki – współpraca się opłaca!

Jak poprawić swoją konkurencyjność, poszerzyć portfolio usług i podnieść ich jakość,
gdy jest się niewielkim lokalnym operatorem telekomunikacyjnym?

Kooperacja małych firmy lokalnych jest dla nich szansą na dalszy rozwój a niejednokrotnie kluczem do utrzymania się na rynku w warunkach silnej konkurencji. Współpraca taka pozwala wymieniać się doświadczeniami, współdzielić zasoby i finansować większe projekty nieosiągalne dla małego przedsiębiorcy. W tym duchu w roku 2010 z inicjatywy trzech małopolskich firm: NETMAR, Inet Centrum s.c. i Studio Wik s.c. oraz instytucji otoczenia biznesu jaką jest Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) został założony Klaster Myślenicki.

Aktualnie jedenaście podmiotów tworzy Klaster Myślenicki będący powiązaniem kooperacyjnym operatorów ISP z Małopolski pod patronatem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. W wyniku ich bieżącej współpracy powstaje nowy węzeł wymiany ruchu (Węzeł Krakowski), w którym dostępne będą między innymi usługi transmisji danych, IPTV, VoIP oraz DC i Cloud. Celem tych działań jest poprawa jakości dostarczanych usług telekomunikacyjnych na lokalnych rynkach oraz, co najważniejsze dla małych operatorów, obniżenie kosztów ich wytworzenia. Ten nowy projekt Klastra uzyskał w 2013 roku dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu wniosków.

Projekty Klastra Myślenickiego

Klaster Myślenicki stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych (m.in. realizacji wspólnego projektu współfinansowanego funduszami WE, organizowanie szkoleń, wspólne zakupy dóbr, świadczenie usług, wspólna promocja itp.).

Projekty realizowane są przez tych Partnerów Klastra Myślenickiego, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w danym projekcie oraz uzyskają zgodę Komitetu Sterującego na realizację projektu w ramach Klastra Myślenickiego. Każdorazowo Komitet Sterujący wyznacza Lidera danego Projektu, którym będzie Partner Klastra Myślenickiego zaangażowany w realizację danego projektu. Lider Projektu odpowiedzialny będzie za przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektu, a w szczególności do opracowania harmonogramu czynności oraz będzie czuwał nad jego prawidłową realizacją.

Realizacja projektów będzie mogła być finansowana ze środków własnych Partnerów Klastra Myślenickiego, funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych.

 


pokaż wszystkie artykuły ››