Klaster Myślenicki – współpraca się opłaca!

Jak poprawić swoją konkurencyjność, poszerzyć portfolio usług i podnieść ich jakość,
gdy jest się niewielkim lokalnym operatorem telekomunikacyjnym?

Kooperacja małych firmy lokalnych jest dla nich szansą na dalszy rozwój a niejednokrotnie kluczem do utrzymania się na rynku w warunkach silnej konkurencji. Współpraca taka pozwala wymieniać się doświadczeniami, współdzielić zasoby i finansować większe projekty nieosiągalne dla małego przedsiębiorcy. W tym duchu w roku 2010 z inicjatywy trzech małopolskich firm: NETMAR, Inet Centrum s.c. i Studio Wik s.c. oraz instytucji otoczenia biznesu jaką jest Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) został założony Klaster Myślenicki.

Aktualnie jedenaście podmiotów tworzy Klaster Myślenicki będący powiązaniem kooperacyjnym operatorów ISP z Małopolski pod patronatem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. W wyniku ich bieżącej współpracy powstaje nowy węzeł wymiany ruchu (Węzeł Krakowski), w którym dostępne będą między innymi usługi transmisji danych, IPTV, VoIP oraz DC i Cloud. Celem tych działań jest poprawa jakości dostarczanych usług telekomunikacyjnych na lokalnych rynkach oraz, co najważniejsze dla małych operatorów, obniżenie kosztów ich wytworzenia. Ten nowy projekt Klastra uzyskał w 2013 roku dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu wniosków.

Członkowie Klastra Myślenickiego

Klaster Myślenicki  jest otwarta na przyjęcie nowych Partnerów a przyjęcie nowego Partnera wymaga opinii Komitetu Sterującego oraz uchwały Rady Klastra Myślenickiego. Przystąpienie do Klastra jest dobrowolne i odbywa się poprzez podpisanie umowy o przystąpieniu nowego Partnera. Umowa o przystąpieniu nowego Partnera określona jest na standardowym formularzu, wskazując w szczególności, iż dany podmiot zapoznał się i zgadza się wobec celów i zasad działania Klastra, akceptując Statut Klastra oraz funkcjonujących Regulaminów (Klastra, Rady Klastra i in.) oraz programowych uchwał Klastra (m.in. o Strategii, Planie Działań) oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać.

Każdy z Partnerów Klastra Myślenickiego ponosi odpowiedzialność wobec pozostałych Partnerów za działania lub zaniechania swoich przedstawicieli pełniących funkcję w organach Klastra lub gremiach dodatkowych. Każdy z Partnerów Klastra Myślenickiego zobowiązuje się chronić interesy Klastra (jego know-how) i dbać o wizerunek Klastra oraz powstrzymywać się od działań na niekorzyść Klastra.


pokaż wszystkie artykuły ››