Klaster Myślenicki – współpraca się opłaca!

Jak poprawić swoją konkurencyjność, poszerzyć portfolio usług i podnieść ich jakość,
gdy jest się niewielkim lokalnym operatorem telekomunikacyjnym?

Kooperacja małych firmy lokalnych jest dla nich szansą na dalszy rozwój a niejednokrotnie kluczem do utrzymania się na rynku w warunkach silnej konkurencji. Współpraca taka pozwala wymieniać się doświadczeniami, współdzielić zasoby i finansować większe projekty nieosiągalne dla małego przedsiębiorcy. W tym duchu w roku 2010 z inicjatywy trzech małopolskich firm: NETMAR, Inet Centrum s.c. i Studio Wik s.c. oraz instytucji otoczenia biznesu jaką jest Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) został założony Klaster Myślenicki.

Aktualnie jedenaście podmiotów tworzy Klaster Myślenicki będący powiązaniem kooperacyjnym operatorów ISP z Małopolski pod patronatem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. W wyniku ich bieżącej współpracy powstaje nowy węzeł wymiany ruchu (Węzeł Krakowski), w którym dostępne będą między innymi usługi transmisji danych, IPTV, VoIP oraz DC i Cloud. Celem tych działań jest poprawa jakości dostarczanych usług telekomunikacyjnych na lokalnych rynkach oraz, co najważniejsze dla małych operatorów, obniżenie kosztów ich wytworzenia. Ten nowy projekt Klastra uzyskał w 2013 roku dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu wniosków.

Władze Klastra Myślenickiego

Organami Klastra Myślenickiego są Rada Klastra Myślenickiego oraz Komitet Sterujący Klastra Myślenickiego.

Rada Klastra Myślenickiego składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Partnerów Klastra Myślenickiego. Każdy Partner ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady. Pracami Rady Klastra Myślenickiego kieruje Przewodniczący Rady. Do zadań Rady Klastra Myślenickiego w szczególności należy:

 1. nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Statutu,
 2. określanie strategicznych kierunków działania Klastra Myślenickiego,
 3. inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami Klastra Myślenickiego,
 4. zatwierdzenie Regulaminów Klastra Myślenickiego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Partnera oraz w sprawie wykluczenia Partnera ze Klastra Myślenickiego,
 6. wyznaczanie i odwoływanie członków Komitetu Sterującego,
 7. wyrażanie opinii na żądanie Komitetu Sterującego.

Komitet Sterujący, zwany dalej Komitetem, jest organem składającym się z Przewodniczącego Komitetu, Sekretarza Komitetu oraz przedstawicieli pozostałych Partnerów, w liczbie nie większej niż pięciu. Do obowiązków Komitetu Sterującego należy w szczególności:

 1. wyrażanie opinii w zakresie przyjęcia nowego Partnera Klastra Myślenickiego oraz informowanie Przewodniczącego Rady o konieczności podjęcia przez Radę uchwały w zakresie przyjęcia nowego Partnera Klastra Myślenickiego,
 2. ustalenie szczegółowego Regulaminu Klastra Myślenickiego i przedstawienie go Radzie Klastra Myślenickiego do zatwierdzenia,
 3. analizowanie ofert oraz wsparcie w negocjowaniu warunków kontraktów z partnerami zewnętrznymi,
 4. wybór ekspertów oraz szefów Grup Roboczych,
 5. wyrażanie zgody na uczestnictwo poszczególnych Partnerów Klastra Myślenickiego w projekcie,
 6. wyznaczanie Liderów projektów,
 7. prowadzenie księgi Partnerów Klastra Myślenickiego.

pokaż wszystkie artykuły ››